Voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden
1.1 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen van de aangeboden vakantiewoningen bij HuureenhuisinSauerland.
1.2 HuureenHuisinSauerland behoudt zich alle prijswijzigingen en/of foutieve vermeldingen voor.

Artikel 2. Huurovereenkomst
2.1 De huurovereenkomst omvat de gehuurde vakantiewoning met de complete inventaris.

Artikel 3. Reservering
3.1 Bij reservering direct bij de eigenaar is men een aanbetaling van 25% op de totale huursom verschuldigd.
3.2 Het restant van de huursom dient te zijn voldaan uiterlijk 8 weken voordat de woning wordt betrokken. 
3.3 Gaat de huurperiode binnen 8 weken in, dan dient de volledige huursom te worden betaald.
3.4 Bij reserveringen via andere organisaties dient het totaalbedrag in ene te worden voldaan.

Artikel 4. Betaling
4.1 De betaling direct bij de eigenaar www.huureenhuisindauerland.com geschiedt uitsluitend per bank/giro overschrijving. Reserveringen via andere organisaties geschieden per creditcard.
4.2 De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
4.2 Indien de recreant ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet nakomt heeft HuureenhuisinSauerland het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
4.3 Indien HuureenhuisinSauerland op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van HuureenhuisinSauerland op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4.4 De door HuureenhuisinSauerland in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht

Artikel 5. Annuleren
5.1 Tot uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn reservering annuleren in geval van dringende noodzaak. 
5.2 De aanbetaling dient ons dan ter dekking van de kosten. Bij latere annulering dient de volledige huurprijs te worden betaald. 
5.3 Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd. 
5.4 Een annuleringsverzekering dient u af te sluiten bij uw eigen verzekeraar

Artikel 6. Huurperiode 
6.1 De huurtijd gaat in op dag van aankomst om 15.00 uur en eindigt op dag van vertrek om 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Regels vakantiewoning
7.1 Roken in de woning is verboden.
7.2 De recreant verplicht zich de woning behoorlijk te bewonen. 
7.3 De recreant is verantwoordelijk voor zijn gezelschap. De recreant dient overlast aan anderen te voorkomen en aanwijzigingen van het beheer op te volgen. 
7.4 Wangedrag kan verwijdering van de woning tengevolge hebben zonder dat restitutie van de huur plaatsvindt.
7.5 Ski's, snowboards en ski-en snowboardschoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes te worden geplaatst en niet tegen de muren in de woning. 
7.6 Bij vertrek dient de recreant ervoor te zorgen dat alle afval in de containers is gedeponeerd, dat er geen vuile afwas blijft staan en de woning weer opgeruimd en netjes wordt achtergelaten. 
7.7 Bij vertrek van de woning dient de recreant de verwarming op * te zetten.
7.8 Controleer of ramen en deuren dicht zijn. 
7.9 Eventuele schade dient voor vertrek te worden betaald aan beheerder.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 HuureenhuisinSauerland  is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan recreanten, door welke oorzaak ook ontstaan. 
8.2 HuureenhuisinSauerland  is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen. 
8.3 HuureenhuisinSauerland is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
8.4 Verzekering van genoemde risico’s is niet in de huurprijs inbegrepen, wij raden u aan vóór u op reis gaat de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten.
8.5 HuureenhuisinSauerland is niet aansprakelijk voor het onklaar geraken of buiten werking van technische apparatuur en/of internetaansluiting. 
8.6 De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en /of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder of van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. 
8.7 Bij onvoorzichtig gebruik c.q. niet netjes achterlaten van de woning worden eventueel hieruit voortvloeiende schoonmaak kosten in rekening gebracht.
8.8 HuureenhuisinSauerland verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 9. Gebruik door derden
9.1 Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien HuureenhuisinSauerland daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.2 Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
9.3 Op de website ziet de recreant voor hoeveel personen de woning verhuurd wordt. Dit aantal mag niet overschreden worden. HuureenhuisinSauerland houdt zich het recht voor deze regel te controleren. 
9.4 Bij de boeking dient te worden aangegeven hoeveel personen van de woning gebruik maken. Komt er een wijziging in het aantal huurders dan is de huurder verplicht dit vooraf te overleggen met HuureenhuisinSauerland 

Artikel 10. Huisdieren
10.1 Er zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan. 
10.2 Een voorwaarde is dat de dieren vlooienvrij zijn. 
10.3 Indien men de dieren los laat lopen op het perceel, dienen de uitwerpselen opgeruimd te worden.